HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. 

 

De Petanque vereniging draagt de naam “DE BOULEDOZERS”, hierna te noemen “de vereniging”. De  vereniging is opgericht d.d. 23 april 1982 en gevestigd te Hoorn.  De Petanque vereniging ‘DE BOULEDOZERS’ is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  (NJBB) 

 

Artikel 2. 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

LEDEN 

 

Artikel 3. 

 

De vereniging kent kandidaat-leden, jeugdleden, gewone leden, ereleden, en leden van verdienste.  Daarnaast kent de vereniging ook donateurs. 

 

Artikel 4. 

 

Kandidaat-leden 

 

Kandidaat-leden hebben een kennismakingsperiode van zes weken. Indien er geen bezwaren  bestaan, worden zij door het bestuur na deze periode als gewoon lid of jeugdlid toegelaten. 

 

Leden en jeugdleden van de vereniging kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen toelating van een  kandidaat-lid tijdens de kennismakingsperiode. Indien het bestuur de bezwaren gegrond acht wordt  het kandidaat-lid niet toegelaten; indien het bestuur de bezwaren ongegrond acht wordt het kandidaat lid alsnog toegelaten. 

 

Van beide beslissingen staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. Elk lid kan met steun  van meer dan 10 % (tien procent) van de gewone leden, een algemene vergadering bijeen roepen. Die algemene vergadering kan dan alsnog tot toelating, dan wel niet-toelating besluiten. 

 

Het kandidaat-lid zelf heeft het recht zijn verzoek om toelating toe te lichten. 

 

Artikel 5. 

 

Jeugdleden  

 

Jeugdleden zijn leden tot 18 jaar. Zij betalen uitsluitend voor hun licentie. 

 

Artikel 6. 

 

Ereleden en leden van verdienste 

 

Overeenkomstig artikel 5 lid 3 van de statuten kan de algemene vergadering een lid wegens  bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid dan wel tot lid van verdienste benoemen op  voordracht van het bestuur. 

 

Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste eindigen door een daartoe strekkend besluit  van de algemene vergadering dan wel door overlijden. Het lidmaatschap van verdienste eindigt  eveneens door omzetting van het lidmaatschap van verdienste in het erelidmaatschap.

 

Artikel 7. 

 

Door de algemene vergadering kan een “ledenstop” worden ingesteld, wanneer de omstandigheden  dit eisen. 

 

Artikel 8. 

 

Rechten van de leden 

 

Alle leden hebben de volgende rechten: 

 1. Het gebruik maken van de speelgelegenheid op de daarvoor vastgestelde tijden;
 2. Het deelnemen aan de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden, toernooien en  evenementen;
 3. Toegang tot de algemene vergaderingen, deelname aan de discussies en het indienen van  voorstellen;
 4. Stemrecht op de algemene vergadering vanaf 16 jaar;
 5. Verkiesbaarheid tot bestuursfuncties in de vereniging vanaf 18 jaar;
 6. Het voordragen van nieuwe leden. 

Artikel 9. 

 

Verplichtingen van de leden 

 1. De leden verplichten zich geen andere spel- of wedstrijdregels toe te passen, dan die welke  door de NJBB zijn vastgesteld.
 2. Toeschouwers en meegebrachte huisdieren mogen de speelvelden niet betreden.  Meegebrachte huisdieren mogen niet los op het terrein lopen, maar dienen te zijn aangelijnd.
 3. Alle nieuwe leden betalen een door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld plus de kosten van een licentie. 
 4. Ieder lid is verplicht bij toerbeurt minimaal 3 maal per jaar dienst te doen in de kantine.  In zeer uitzonderlijke gevallen kan dispensatie van deze  verplichting worden verleend door het bestuur. Van het lid, dat dispensatie heeft gekregen, wordt wel verwacht, dat hij aangeeft op welke wijze hij zich wél verdienstelijk zal maken voor  de vereniging.

Artikel 10. 

 

Berispingen, boetes, schorsingen en royement worden geregeld in een apart reglement  Tuchtrechtspraak conform artikel 7 van de statuten.

 

BESTUUR 

 

Artikel 11. 

 1. Op een algemene vergadering worden uit de gewone leden de bestuursleden gekozen voor  de tijd van drie jaren.
 2. Elke 10% of meer van de leden kunnen kandidaten voor bestuursfuncties stellen.
 3. Bij een enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat als gekozen beschouwd op de  eerstvolgende algemene vergadering..
 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige  bestuursfuncties worden door de gekozen leden onderling verdeeld.
 5. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te  maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats  van zijn voorganger in. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 12. 

 

Het bestuur heeft tot taak, de belangen van de vereniging te behartigen overeenkomstig de statuten  en dit huishoudelijk reglement, en overigens in zo breed mogelijke zin. Het bestuur vergadert  maandelijks en zo nodig tussentijds. 

 

Artikel 13. 

 1. De voorzitter leidt alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken  ter vergadering. Hij heeft het recht een discussie te sluiten, wanneer hij meent, dat de  vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze weer te openen indien de  meerderheid der aanwezige leden dit verlangt. Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van  de vereniging de woordvoerder van het bestuur, doch kan deze taak delegeren aan een  medebestuurslid indien hij dit om redenen van deskundigheid wenselijk acht. Hij ondertekent  de notulen van alle vergaderingen voor akkoord nadat ze in een volgende desbetreffende  vergadering zijn goedgekeurd. Een der andere bestuursleden, maar bij voorkeur de  vicevoorzitter, treedt bij verhindering van de voorzitter in diens plaats. Zo vaak de voorzitter of  tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten, wordt een bestuursvergadering  bijeengeroepen. 
 2. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en zoveel mogelijk in overleg met de  overige bestuursleden, ondertekent alle van hem uitgaande stukken en is verplicht er kopie  van te houden. Hij heeft het beheer over het verenigingsarchief. De secretaris brengt aan de  algemene vergadering schriftelijk verslag uit over alle relevante zaken de vereniging  betreffende, uitgezonderd de financiën. Hij notuleert de bestuurs- en algemene  vergaderingen. 
 3. De penningmeester beheert de financiën, de kas en de boekhouding. Alleen de  penningmeester int de aan de vereniging verschuldigde contributies en andere bijdragen. Hij  maakt jaarlijks in overleg met het bestuur een begroting op voor het volgende verenigingsjaar,  die in de algemene najaarsvergadering behandeld dient te worden. Hij is uitsluitend bevoegd  uitgaven voor de vereniging te doen, welke het gevolg zijn van de toepassing van de  reglementen of van de uitvoering van besluiten.  Voor uitgaven boven € 3.000,00 (drieduizend euro) heeft de penningmeester de voorafgaande  goedkeuring nodig van de algemene vergadering.  Na het einde van het verenigingsjaar en vóór de jaarvergadering, tevens op verlangen van de  voorzitter, stelt hij de kascommissie de boeken en de verdere bescheiden, die betrekking  hebben op het beheer der middelen van de vereniging ter controle ter beschikking. Hij is  verplicht de gelden, die niet onmiddellijk beschikbaar hoeven te zijn, te beleggen op een door  het bestuur aan te geven wijze. Bij tussentijds aftreden legt hij binnen veertien dagen rekening  en verantwoording af aan het bestuur.
 4. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het  dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen een voorlopig besluit nemen, dat in de  eerstvolgende normale bestuursvergadering wordt bekrachtigd of teruggedraaid.
 5. De overige leden worden aangesteld als leidinggevende aan de door hen voorgezeten  commissies en zijn tevens voornoemde bestuursleden bij hun werkzaamheden behulpzaam  en vervangen hen, waar en wanneer dit nodig of gewenst is. 

Artikel 14. 

 1. Leden van het bestuur hebben recht op een vergoeding uit de verenigingskas van de door  hen gemaakte administratieve, of zeer speciale, kosten. Zij kunnen van dit recht afzien.
 2. Declaraties moeten voldoende gespecificeerd zijn.
 3. Leden, die de vereniging in een wedstrijd of op een andere wijze vertegenwoordigen, komen  in principe niet voor een vergoeding uit de verenigingskas in aanmerking. Het bestuur kan  naar redelijkheid uitzonderingen maken.
 4. Bij geschil tussen de declarant en de penningmeester over een ingediende declaratie neemt  het bestuur een beslissing terzake. 

COMMISSIES

 

Artikel 15. 

 1. Het bestuur kan commissies benoemen ingevolge artikel 12 lid 3 van de statuten. Op het  moment van opmaak van dit huishoudelijk reglement bestaan de volgende commissies: een  kantinecommissie, een technische commissie, een accommodatie commissie en een p.r. commissie. Deze door het bestuur in het leven geroepen commissies hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de  commissies. De voorzitters van de commissies zijn bestuurslid en brengen verslag uit in de  maandelijkse bestuursvergadering.
 2. Het bestuur kan ten behoeve van een bepaald project ook ad hoc commissies benoemen. 

Artikel 16. 

Kascommissie 

 1. De ter uitvoering van het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten te benoemen  kascommissie bestaat uit twee niet-bestuursleden en een plaatsvervangend lid.
 2. Jaarlijks treedt een lid van de kascommissie af en neemt het plaatsvervangend lid zijn plaats  in en wordt een nieuwe plaatsvervanger gekozen. Dit alles tijdens de jaarvergadering. 

Artikel 17. 

 

Wedstrijdsecretaris 

 

Door het bestuur wordt een wedstrijdsecretaris benoemd. Hoewel hij handelt onder  verantwoordelijkheid van het bestuur is hij als eerste aanspreekbaar voor alle door de  vereniging georganiseerde wedstrijden en competities. Hij ziet toe op een juist functioneren  van de technische commissie en behandelt alle opmerkingen, klachten en protesten, die  voortvloeien uit een onder verantwoordelijkheid van de vereniging gespeelde of te spelen  wedstrijden of competities. Hij kan zich in zijn taak laten bijstaan door andere leden.  

 

Technische commissie 

 

De technische commissie bestaat uit drie leden onder voorzitterschap van de wedstrijdsecretaris. Indien de technische commissie ontbreekt, vervult de wedstrijdsecretaris de taken ervan.

 

Tot de taak van de technische commissie behoort: 

 1. Het organiseren van de clubcompetitie en wedstrijden, volgens spelregels en wedstrijdregels  van de NJBB;
 2. Het optreden als wedstrijdleider van de door de vereniging georganiseerde wedstrijden;
 3. Het aan de algemene vergadering voorleggen van een jaarlijks speelplan;
 4. Het verwerken en bijhouden van alle uitslagen;
 5. Het beoordelen van speelsterkte voor vertegenwoordigende teams en het aangeven van de  volgorde daarvan, een en ander volgens de daarvoor geldende reglementen. 

Artikel 18. 

 

Kantinebeheerder 

 

Door het bestuur wordt een kantinebeheerder benoemd. Hoewel hij handelt onder  verantwoordelijkheid van het bestuur is hij de dagelijks verantwoordelijke voor een goed lopende  organisatie, voor het (toezicht houden op de) in- en verkopen van de kantinebenodigdheden en de  voorraden. De kantinebeheerder zorgt tevens voor het beheer van de kleine kas. De kantinebeheerder  zorgt tevens voor het naleven van de wettelijke regels. De kantinebeheerder is voorzitter van de  kantinecommissie. 

 

Kantinecommissie 

 

Tot de taak van de kantinecommissie behoort: 

 1. Het organiseren van een roulatiesysteem met vrijwilligers voor de kantine tijdens de  activiteiten van de vereniging;
 2. Het inkopen en aanvullen van de kantinevoorraden;
 3. Het administratief bijhouden van alle in- en verkopen van de kantine;
 4. Het per maand afdragen van de omzet van de kantine aan de penningmeester. 

ARCHIEF 

 

Artikel 19. 

 

Het archief bevat alle stukken, welke op de Petanquevereniging “De Bouledozers” betrekking hebben.  Zonder toestemming van de voorzitter mogen geen stukken aan het archief onttrokken worden. Alle  door het bestuur aan te wijzen stukken moeten gedurende tenminste tien achtereenvolgende jaren  worden bewaard, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 20. 

 1. De algemene vergaderingen, waaronder een jaarvergadering en een najaarsvergadering,  worden overeenkomstig de statuten tenminste veertien dagen van te voren bijeengeroepen.  Dit kan zijn schriftelijk, via het clubblad en/of via e-mail. Deze uitnodiging bevat tevens de  agenda, vermeldende de op de algemene vergadering te behandelen punten. 
 2. Leden die enig voorstel door een algemene vergadering wensen te doen behandelen, leveren  dit uiterlijk twee dagen tevoren bij de secretaris in. 
 3. Een voorstel, tijdens de vergadering gedaan, kan met goedkeuring van de vergadering alsnog  in behandeling worden genomen, behalve als het voorstel tijdens de rondvraag wordt  gelanceerd. 
 4. Een bijzondere algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen, met inachtneming van  een termijn van tenminste 14 dagen volgens de Statuten Artikel 16 lid 3,4 en 5.

Artikel 21. 

 

De gewone orde van werkzaamheden op de jaarvergadering is als volgt: 

 1. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
 2. Vaststelling van de agenda; 
 3. Mededelingen en ingekomen stukken; 
 4. Jaarverslag van de secretaris; 
 5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken over het afgelopen verenigingsjaar;
 6. Verslag van de kascommissie inzake het door de penningmeester gevoerde beheer;
 7. Jaarverslag en voorstellen van de wedstrijdsecretaris;
 8. Jaarverslagen en voorstellen van de diverse commissies;
 9. Voorziening in vacatures;
 10. Overige punten;
 11. Rondvraag. 

De gewone orde van werkzaamheden op de najaarsvergadering is als volgt: 

 1. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. Vaststelling van de agenda;
 3. Mededelingen en ingekomen stukken;
 4. Vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar en bepaling van de  contributie, gesplitst in contributie aan de vereniging en (o.a. licentie) afdrachten aan de  Bond;
 5. Voorziening in vacatures;
 6. Overige punten;
 7. Rondvraag. 

Artikel 22.

 

Waar in dit reglement wordt gesproken over “hij” en “zijn” wordt nadrukkelijk ook “zij” en “haar”  bedoeld. 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 23. 

 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  Vastgesteld in de algemene vergadering  te Zwaag, gemeente Hoorn, Voorzitter, Secretaris